Халамж хамгаалал

Халамж хамгаалал

ТАВДУГААР САРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ХУВААРЬ

1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 2022.05.12 2022.05.24 2.Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж 2022.05.12 3.Насны хишиг 2022.05.24 4.Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 2022.05.24 5.Эцэг, Эх, Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт олгох тэтгэмж 2022.05.20 6.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 2022.05.12 7.Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал 2022.05.20 8.Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж 2022.05.24 9.Асаргааны тэтгэмж, бусад хөнгөлөлт, тусламж 2022.05.12 […]

Read More