Халамж хамгаалал

Халамж хамгаалал

ЗУРГАДУГААР САРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТЫН ХУВААРЬ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР 2022.06.13 2022.06.20 ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ 2022.06.15 НАСНЫ ХИШИГ 2022.06.23 ЭХИЙН АЛДАР ОДОНГИЙН МӨНГӨН ТУСЛАМЖ 2022.06.23 ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ ЭЦЭГТ ОЛГОХ МӨНГӨН ТУСЛАМЖ 2022.06.20 ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД ТҮШГЭЛСЭН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2022.06.15 ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ХУРИМТЛАЛ 2022.06.20 АХМАД НАСТАНД ОЛГОХ ХӨНГӨЛӨЛТ ТУСЛАМЖ 2022.06.23 АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖ, БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ, ТУСЛАМЖ 2022.06.15 2022.06.23 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ОЛГОХ […]

Read More
Халамж хамгаалал

ТАВДУГААР САРЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ХУВААРЬ

1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 2022.05.12 2022.05.24 2.Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж 2022.05.12 3.Насны хишиг 2022.05.24 4.Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 2022.05.24 5.Эцэг, Эх, Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт олгох тэтгэмж 2022.05.20 6.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 2022.05.12 7.Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал 2022.05.20 8.Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж 2022.05.24 9.Асаргааны тэтгэмж, бусад хөнгөлөлт, тусламж 2022.05.12 […]

Read More